Strona GłównaRegina Smoter Grzeszkiewicz - Przodkowie Jana Pawła II na Zamojszczyźnie.

Michalów, wieś położona na wschodnim skraju gminy Sułów,1 jak wykazała kwerenda Ksiąg Metrykalnych w Szczebrzeszynie oraz Zespołu Akt USC Szczebrzeszyn parafii rzymskokatolickiej z 1842 roku w Archiwum Państwowym w Lublinie, był kolebką przodków naszego Papieża - Jana Pawła II. Kserokopie tych, jakże cennych dokumentów przekazał mi p. Bogusław Garbacik, któremu serdecznie dziękuję za współpracę.

***

Pradziadek papieża ze strony matki - Mikołaj Kaczorowski mieszkał w Michalowie - w roku 1842, siedemnastego kwietnia wstąpił w związek małżeński z Urszulą Malinowską. Zawarcie małżeństwa poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w dniach: trzeciego, dziewiątego i siedemnastego kwietnia tego roku. Aktu małżeństwa udzielił i stosowny dokument podpisał ówczesny proboszcz szczebrzeszyńskiej parafii ks. Marcin Gosiewski.2
W rok później23 stycznia 1843 roku z małżeństwa Mikołaja i Urszuli urodził się syn Stanisław; Mikołaj Kaczorowski pracował wówczas jako stangret u Zamoyskich.
Michalów. Działo się w mieście Szczebrzeszynie dnia dwudziestego czwartego stycznia tysiąc osiemset czterdziestego trzeciego roku, o godzinie dziesiątej rano stawił się Mikołaj Kaczorowski, lat czterdzieści mający stangret z Michalowa, w obecności świadków Wawrzyńca [..] z Michalowa lat trzydzieści dziewięć i Wojciecha Skiby, sługi kościelnego ze Szczebrzeszyna lat siedemdziesiąt mających i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w Michalowie w dniu wczorajszym o godzinie dwunastej w nocy z jego Małżonki Urszuli z Malinowskich lat dwadzieścia pięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym nadane zostało Imię Stanisław. A Rodzicami Chrzestnymi Jego byli Wawrzyniec Niedzielski z Zofią Jachowską. Akt ten stawiającemu i świadkom przeczytany i przez Nas podpisany został a stawiający i świadkowie pisać nie umieją. ks. Marcin Gosiewski
Kolejno urodzone dzieci Urszuli i Mikołaja Kaczorowskich to: Tomasz - 32 września 1844 roku; jego rodzicami chrzestnymi byli: Tomasz Rogulski z Krystyna Grudzińską.
Janina Maryanna Zuzanna - 20 sierpnia 1846 roku - niemowlę przedstawione zostało ks. Marcinowi Gosiewskiemu w obecności świadków: Franciszka Żuka lat dwadzieścia dziewięć i Jana Żuka lat dwadzieścia mających,włościan, gospodarzy w Michalowie zamieszkałych 29 czerwca 1849 roku przyszedł na świat Feliks Paweł (dziadek Karola Wojtyły!) - jego rodzicami chrzestnymi byli Kasper Traczykiewicz z Petronelą Sawicówną. Akt chrztu podpisał ks. Marcin Stefański administrator parafii Szczebrzeszyn. Feliks podobnie jak jego ojciec Mikołaj związał swoją przyszłość z rodzina Zamoyskich - zdaniem Rafała Panasa - wyjechał razem z Andrzejem hr. Zamoyskim do Paryża by późnej osiąść w Dreźnie . Swoją tułaczkę po Europie zakończył w 1868 roku - zamieszkał wówczas Krakowie3 ożenił się z Marią Scholz. Maria była jego pierwszą żoną, żyła w latach 1853 - 12. 04. 1897, pochowana jest na cmentarzu wojskowym na Rakowicach w Krakowie;4 po raz drugi Feliks ożenił się z Joanną (jej rodowego nazwiska nie udało się ustalić) - zmarł 19 sierpnia 1908 roku w Krakowie. 28 maja 1857 roku Mikołajowi i Urszuli Kaczorowskim urodził się syn Jan - niemowlę ochrzcił ks. Michał Lenkiewicz. Ostatni z odnalezionych wpisów w Księgach Metrykalnych Szczebrzeszyna nosi datę 17 lutego 1859 roku, wtedy proboszcz parafii Szczebrzeszyn - ks. Apolinary Łopuski nadał synowi Kaczorowskich imię Franciszek.

Mikołaj Kaczorowski prawdopodobnie miał brata Stanisława Mikołaja, żonatego z Franciszką z Kurzawów - 21 października 1832 roku odbył się w kościele parafialnym w Szczebrzeszynie chrzest córki Stanisława Mikołaja, która otrzymała imina Zofia Tekla; rodzicami chrzestnymi byli Łukasz Juszkiewicz i Tekla Gembowska - niemowlę chrzcił ks. Marcin Gosiewski.

***

12 maja 1999 roku wnuk Feliksa Kaczorowskiego - Papież Jan Paweł II odwiedził Zamość; w wygłoszonym przemówieniu m. in. Powiedział "piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ziemię ojczystą, niech to wołane nie pozostanie bez odpowiedzi.
Jeśli mówię o poszanowaniu ziemi, nie mogę zapomnieć o tych, którzy najbardziej są z nią związani, którzy znają jej wartość i godność. Mówię o tym na Zamojszczyźnie, gdzie od wieków podnoszona była sprawa chłopska. Dość wspomnieć utwory Szymona Szymonowica, współtwórcy Akademii Zamojskiej, czy działalność Towarzystwa Rolniczego założonego przed laty w Hrubieszowie...
Strona Główna    Mieszkańcy1. J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego. Zamość 2003, s.313
2. Archiwum Państwowe w Lublinie. Urząd Stanu Cywilnego Szczebrzeszyn rz.[ymsko] kat[olicka parafia] z 1842r, akt nr 31, sygn.100, karta (strona) 142
3. R. Panas. Jak przodkowie Papieża trafili do Białej. Gazeta w Lublinie, poniedziałek 22 października 2001 r, nr 1, s. 5
4. ks. A. Boniecki. MIC Kalendarium życia Karola Wojtyły. Kraków 2000, s. 29