Strona GłównaMateriały do historii Szczebrzeszyna
Źródła archiwalne
 • APL (Archiwum Państwowe w Lublinie), Akta Klasztorów Rzymsko - Katolickich li
 • Województwa Lubelskiego 1857; Szczebrzeszyn. Franciszkanie 1828 APL, Szkoły Średnie Województwa Lubelskiego 1786 - 1865; Powiatowa Szkoła Realna [Szczebrzeszyn] 1850 - 1855
 • APL, Szpital św. Katarzyny w Szczebrzeszynie 1857 - 1943
 • APL, AOZ. Akta miasta Szczebrzeszyna z lat 1720 - 1830
 • APL, AOZ. Akt Ksawerego Koisiewicza mecenasa, obrońcy prawa przy warszawskich departamentach rządzącego senatu w sprawie Stanisława ordynata Zamoyskiego przeciwko Prokuratoryi na rzecz gminy Szczebrzeszyna działającej w przedmiocie służebności, wyrębu, pastwisk, szynkowania i innych
 • APL, AOZ, 172,k.3, Inwentarz gruntowy miasta Szczebrzeszyna
 • APL, AOZ. Inwentarz Włości Szczebrzeskiej w Roku Pańskim 1641
 • APL, AOZ. Kontrakt o dzierżawę młyna w Szczebrzeszynie z Samuelem Aszkenazym i S. Landau
 • APL, Księgi Grodzkie Szczebrzeszkie 1612 - 1807
 • APL, AOZ (Archiwum Ordynacji Zamoyskiej) Tabela Likwidacyjna miasta Szczebrzeszyna za rok 1864
 • APL, AOZ. Rapporta Propinacji Szczebrzeskiej
 • APL. AOZ. Szczebrzeszyn, Exakcionarze Czynszów za lata 1833 - 1834, 1852 - 1853
 • APL, AOZ. Szczebrzeszyn, Exakcionarze Danin Inwentarskich za lata 1833/1834,1854/1855
 • APL, Szczebrzeszyn USC (Urząd Stanu Cywilnego) wyznania grecko - katolickiego 1810 - 1875 [- 1889]
 • APL, Szczebrzeszyn USC wyznania mojżeszowego 1815 - 1894 [- 1910]; w tym Księga duplikatów aktów urodzenia, małżeństw i zgonów z 1827, akt ślubu nr 3 [dotyczy ślubu Hindy Ester z Majstrów i Icka Szejnera, pradziadków I.B. Singera]; Księga duplikatów aktów urodzenia, małżeństw i zgonów z roku 1833, akt urodzenia nr 3 [dotyczy urodzenia Temy Blimy Szejner babki I.B. Singera]
 • APL, Szczebrzeszyn USC wyznania prawosławnego 1816 - 1895 [- 1910]
 • APL,Szczebrzeszyn USC wyznania rzymskokatolickiego 1810 - 1874
 • APZ (Archiwum Państwowe w Zamościu), Akta miasta Szczebrzeszyna z lat [1836], 1920 - 1950
 • USC Szczebrzeszyn, Akt urodzenia Jankiela Grojsera 92/1904
 • USC Szczebrzeszyn, Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów ludności żydowskiej za rok 1938
 • Aufotellung der Einwohner der Deutschen Gemainde Szczebrzeszyn. Akta magistratu miasta Szczebrzeszyna 1943 [po wyzwoleniu znalazły się w posiadaniu dr Klukowskiego; prawdopodobnie włączył je do swego zbioru i jako takie zdeponowane są w bibliotece KUL w Lublinie]
 • W Narodowym Archiwum Republiki Białoruskiej w Mińsku przechowywane są Księgi Ziemskie z lat 1634 - 1647, oraz Księga Grodzka z roku 1699 określane jako "zamojskie". Ponieważ nieznane są Księgi Ziemskie i Grodzkie zamojskie można domniemywać, że w tym przypadku chodzi o księgi sądów funkcjonujących w Szczebrzeszynie.
 • Zbiory Specjalne Biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Ćwiczenia polskie ucznia Szkoły Wojewódzkiej Jana Bormana w Szczebrzeszynie z lat 1822/1823, 1824/1825, 1827; Papiery Walerii z Mossakowskich Parysiewiczowej [Ochmistrzyni Pensji Żeńskiej w Szczebrzeszynie]
Źródła drukowane
 • IAkta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej z Archiwum tzw. Bernardyńskiego we Lwowie. Lwów1875, nr III
 • I. Sułkowa - Kuraś, S. Kuraś. Zbiór Dokumentów Małopolskich; część IV. Dokumenty z lat 1211 - 1400. Wrocław 1969
 • Volumina Legum t. II, nr 550, s.270
 • Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego. Wydział Oświecenia t. III. Zakłady Naukowe Średnie. 1868, s.485 - 511
Opracowania
 • M. Adrianek. Historia biblioteki szkolnej w Szczebrzeszynie w latach 1810 - 1852. Lublin 1985
 • Akt uroczysty zamknięcia kursu rocznego nauk w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie. Szczebrzeszyn 1929
 • Akty uroczyste zakończenia roku szkolnego w Gimnazjum im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie w latach 1834, 1837, 1844, 1847
 • E. Banasiewicz. Grodziska i zamczyska Zamojszczyzny. Zamość 1990
 • R. Bender. Reforma czynszowa w Ordynacji Zamoyskiej 1833 - 1864. Lublin 1995
 • Bibliografia prac Zygmunta Klukowskiego i literatura o nim. Bibliotekarz Lubelski 1961, nr 1 - 4
 • B. Chlebowski. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego . Warszawa 1890, t. XI, s. 827 - 830
 • W. Ćwik, J. Reder. Lubelszczyzna. Dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz. Lublin 1997
 • J. Doroszewski, T. Radzik. Z dziejów społeczności żydowskiej na Lubelszczyźnie w latach 1918 - 1939. Lublin 1992, s. 66 - 67
 • Encyklopedia Judaica. Encyklopedia Judaica Jerusalem 1972, Vol.15 (Sm - Un), s. 658
 • L. Głowacki. Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939. Lublin 1976
 • J. Górak. Miasta i miasteczka Zamojszczyzny. Zamość 1990
 • M. Horn. Żydzi na Rusi Czerwonej w XVI i w pierwszej połowie XVII w. Działalność gospodarcza na tle rozwoju demograficznego. Warszawa 1975
 • A. Iskrzycki. Dzieje Zamościa i południowej Lubelszczyzny. Lublin 1956
 • A. Jabłonowski Polska pod względem geograficzno - statystycznym. Ruś Czerwona t. VII, część I. Warszawa 1849 - 1910
 • J. Jachymek, A. Koprukowniak, J. Marszałek. Ruch ludowy na Zamojszczyźnie Warszawa 1980, s. 135
 • D. Kawałko. Cmentarze województwa zamojskiego. Zamość 1994
 • Z. Klukowski. Dawne Szkoły im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie 1811 - 1852. Zamość 1927
 • Z. Klukowski. Wysiedlenie Szczebrzeszyna i utworzenie gminy niemieckiej. Zamość 1945
 • Z. Klukowski, A. Glińska, J. Jóźwiakowski. Walki oddziałów ZWZ - AK i BCH w latach wojny 1939 - 1944. Związek Żołnierzy AK. Okręg Zamość 1980. t. II
 • W. Kołbuk. Przechodzenie unitów na obrządek łaciński w diecezji chełmskiej w: Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej i jego konsekwencje w kulturze Europy pod red. R. Łużnego. Lublin 1988, s. 209 - 220
 • Księga Pamiątkowa Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Lubelskiego. Lublin 1934, część II [zawiera dane odnośnie powiatu zamojskiego, w tym Szczebrzeszyna]
 • H. Lavera. Miasto i gmina Szczebrzeszyn. Krosno 2001
 • Z. Leszczyńska. Ginę za to, co najgłębiej człowiek ukochać może. Część II. Lublin 2003 [zawiera biogram Tadeusza Klukowskiego syna Zygmunta Klukowskiego]
 • Lista lekarzy i aptekarzy w Królestwie Polskim, oraz felczerów i akuszerek na rok 1839. Warszawa 1839 [egzemplarz dostępny w zbiorach Biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie]
 • H. Merczyng. Zbory i senatorowie protestanccy w dawnej Rzeczpospolitej. Warszawa 1904 [zbór ewangelicki w Szczebrzeszynie]
 • I. Olchowska - Schmidt. Józef Brandt. Kraków 1996 [album prac artysty]
 • Polski Słownik Biograficzny. Kraków 1937, s. 62; 1971, t. 22/4, zeszyt 95, s. 720 - 721; 1980 t. 25/3, z. 106, s. 510;
 • Pamiatnaja Kniżka Ljublinskoj Gubernii. Ljublin 1903 s.18
 • Popisy publiczne uczniów Szkoły Wojewódzkiej im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie z lat 1826 - 1830 [dostępne w zbiorach Biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie].
 • J. Psurski. Lista duchowieństwa diecezji chełmskiej obrzędu grecko - unickiego za rok 1863. Warszawa 1864
 • K. Rymut. Nazwy miast Polski. Wrocław 1987
 • J. Słowaczyński. Polska w kształcie dykcjonarza historyczno - statystyczno - geograficznego . Paryż 1833 - 1839 [ Szczebrzeszyn, s. 417]
 • M. Stankowa. Dawny powiat szczebrzeski XIV - XVIII w. Warszawa 1975
 • Starożytności polskie, t. II. Warszawa 1852, s. 564
 • F. Stopniak. Dzieje kapituły zamojskiej. Lublin 1961, s. 182 - 199
 • Szkoły im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie. Zarys dziejów pod red. L. Pawłowskiego. Szczebrzeszyn1927
 • A. Tarnawski. Działalność gospodarcza Jana Zamoyskiego hetmana wielkiego koronnego. Lwów 1939
 • A. Trzciński. Śladami kultury zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie. Lublin 1990 A. Trzciński. Symbole i obrazy. Treści symbolicznych przedstawień na nagrobkach żydowskich w Polsce. Lublin 1997, s. 46 - 47, 132, 156 [ o nagrobkach na szczebrzeszyńskim kirkucie]
 • M.Tyrowicz. Sprawa ks. Ściegiennego Warszawa 1948, s. 66
 • S. Warchoł. Nazwy miast Lubelszczyzny. Lublin 1964
 • Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana. Warszawa 1901, t. 27 - 28, s.199 - 200
 • Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna. Warszawa 1911, t. 45 - 46, s. 316 - 318
 • W. Wójcikowski. L. Paczyński. Roztocze. Przewodnik Warszawa 1986, s.66
 • Zakłady Kształcenia Nauczycieli w Szczebrzeszynie i ich wychowankowie. Studium historyczno - socjologiczne [ pod red. S. Kosińskiego] Lublin 1975
Opracowania nie opublikowane
 • J. Jurczykowski. Wspomnienia starego cietrzewia. Korzenie; Kumotry [o cukrowni w Klemensowie]; Galicjaki [o Fabryce Kalafonii i Terpentyny w Szczebrzeszynie]; Szczebrzeszyńskie wiersze i piosenki część I; Piosenki biesiadne część II; Historyjki szczebrzeszyńskie. Fuzyja; Drzewa - świadkowie szczebrzeszyńskich wydarzeń; Ostatni walc; Przedwojenne szkice [ tekst zamieszczony na stronie internetowej poświęconej miastu Szczebrzeszyn]; Dzień jak co dzień. Życie leci. część. I, II, III, IV; Ciotka [ dane biograficzne o matce J. Jurczykowskiego; nosiła ps. "Ciotka"]; O rodzinie Pilipów/Philipów; Cietrzew pod ps. "Zbarczony" [praca traktująca o przygodach łowieckich, opracowana w 1997]; Mogiły; Żydzi; Cmentarz [przewodnik]. Na motywach wspomnień Jana Jurczykowskiego ukazała się praca "Rodzina w wirach historii. Ocalony od zapomnienia", napisana na konkurs historyczny organizowany w roku szkolnym 1999/2000 przez Fundację im. Stefana Batorego "Ośrodek Karta"; tekst przechowywany jest w Archiwum Historii Bliskiej "Ośrodka Karta"
 • Kroniki szkół szczebrzeszyńskich: Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • Kronika szpitala [prawdopodobnie zdeponowana wraz ze zbiorami dr Z. Klukowskiego w bibliotece KUL w Lublinie]
 • Listy mieszkańców Szczebrzeszyna wymordowanych w latach 1939 - 1944 - znajdują się w kościołach: św. Mikołaja [parafialnym], i św. Katarzyny [szkolnym]
 • Odręczny dopisek do Księgi Pamięci Gminy Żydowskiej w Szczebrzeszynie sporządzony przez Jehudę Brandesa/Brendesa na podstawie pracy M.A o rabbim Berze ze Szczebrzeszyna autorze “Darów Kapłaństwa”. Przekład z hebrajskiego Małgorzata Sandowicz, Uniwersytet Warszawski
 • Rękopisy prac dr Zygmunta Klukowskiego zdeponowane w bibliotece KUL w Lublinie, w których mogą znajdować się dane odnośnie Szczebrzeszyna: Konspiracyjne duszpasterstwo w Zamojszczyźnie 1939 - 1944, Imienny wykaz ofiar terroru niemieckiego w Zamojszczyźnie.
 • R. Smoter Grzeszkiewicz. Szczebrzeszyn. Szkice do dziejów miasta
Pamiętniki ( w tym nie opublikowane), dzienniki, wspomnienia, relacje
 • ks. Cz. S. Bartnik. Mistyka wsi. Radom 2003
 • W. Dawid. Notatki z życia szkoły. Szkoły szczebrzeskie po roku 1830. Kalendarz Lubelski 1879, s. 18 - 25
 • F. Dostojewski. Wspomnienia z domu umarłych. Warszawa 1957, Łódź 1977 [wzmianka o Szymonie Tokarzewskim i prof. Żochowskim ze Szkoły Wojewódzkiej zesłanych na Syberię]
 • J. Franczak. Fragmenty wspomnień z lat 1905 - 1918. Teka Zamojska 1939, nr 2, s. 104 - 112
 • M. Gluza. W Szczebrzeszynie. Karta 2001, nr 33, s. 116 - 119 [zawiera relacje Stefana Michalewskiego i Jana Jurczykowskiego o przedwojennym Szczebrzeszynie, oraz fotografie podcieni szczebrzeszyńskich]
 • Z. Klukowski. Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny 1939 - 1944. Lublin 1958
 • Z. Klukowski. Dziennik 1944 - 1945. Lublin 1990
 • Z. Klukowski. W przyfrontowym miasteczku. Tygodnik Zamojski 1990, nr 4
 • Z. Klukowski. Praktyka w Szczebrzeszynie (Zamojszyzna w II RP). Karta 2004 nr 42, s. 4 - 55
 • Księga Pamięci Gminy Żydowskiej w Szczebrzeszynie. Kiriat Yam 1984 [egzemplarz w językach hebrajskim i jidysz dostępny w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczebrzeszynie]
 • S. Michalewski. Szczebrzeszyn moich czasów. ZKK 1998, nr 2 -3
 • W. Pańczyk. Bronisław Pietruszyński - wychowawca i przyjaciel młodzieży. Rocznik Zamojski 1988, T. II, s. 203 - 207
 • A. Piwowarek. Wolność, czy następna okupacja? [Szczebrzeszyn 1944 - 1950]; maszynopis;
 • S. Pomarański. Proces polityczny w Szczebrzeszynie w 1852 r i jego skutki. Zamość 1919
 • R. Przegaliński. Moja działalność w powstaniu 1863 roku w: Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie. Pamiętniki. Lublin 1966, s. 127 - 128
 • Cz. Służewski. Hitlerowski obóz przejściowy w Zwierzyńcu. Zwierzyniec 1993 [zawiera relacje mieszkańców Szczebrzeszyna o warunkach panujących w obozie: Janiny Dzioch, Ewy Oczkoś, Wincentego Oczkosia, Janiny Kuryło] Cz. Szczebrzeszak. Po pół wieku. Wspomnienia ze szkół szczebrzeskich. Ziemia Lubelska 1906, nr 296 - 298, 301, 303
 • VI Zjazd wychowanków dla uczczenia 50 - lecia Zakładów Kształcenia Nauczycieli w Zamościu i Szczebrzeszynie. Szczebrzeszyn 1969
 • A Wadowski. Klemensów i Szczebrzeszyn Cieszynowi. Pamiątka obchodu “Dnia Śląska Cieszyńskiego” w dniu 23 maja 1920 r. Zamość 1920
 • J.(Jordan) Wieniawski. Kartki z mego pamiętnika. Warszawa 1911, t. I, s. 47 - 48 [relacja o wieczorkach literackich u sędziny Faleńskiej w początkach XX wieku]
Beletrystyka
 • S. Majchrowski. Niezwykłe postacie z czasów powstania listopadowego. Warszawa 1984 [o działalności powstańczej Henryka Golejowskiego absolwenta szkół szczebrzeszyńskich]
 • I.B. Singer. Błędy. Literatura na świecie. 1992, nr 3 [dzieje jednej z żydowskich rodzin w okresie działalności zwolenników Sabataja Cwi]
Czasopisma/ publikacje prasowe
 • J.A. Stanisława Flis (1918 - 1984). Twórczość Ludowa 2003 nr 3 (55) s. 27
 • J. Adamowski. Kolędowanie we wsi Błonie. Chodzenie z niebem i Żydkiem. Twórczość Ludowa 200, nr 3, s. 19 - 20
 • A. Albigowski. Alwa. Sztandar Ludu 1986, nr 129; Szczebrzeszyn odkryciem filmowców [o kręceniu filmu “Kardiogram”]. Sztandar Ludu 1970, nr 260
 • M. Balicka. Gdy chrząszcz nie brzmi w trzcinie. Sztandar Ludu 1987, nr 246; Na bocznym torze życia. Gminny Dom Seniora w Szczebrzeszynie. Dziennik Lubelski 1990, nr 94; Więcej marzeń niż nadziei. Gospodarczy rozwój Szczebrzeszyna. Dziennik Lubelski 1992, nr 59
 • Cz. Bartnik. Gród Szczebrzecha. Kronika Tygodnika Zamojskiego. 1995, nr 2
 • W. Bulak. Rozwijanie myślenia na lekcjach zajęć technicznych w klasie VII. [badania przeprowadzono w szkole podstawowej w Szczebrzeszynie]. Lubelski Rocznik Pedagogiczny 1976, t. V, s. 193 - 203
 • J. Byra. Na kirkucie. Tygodnik Zamojski 1991, nr 33
 • M. Bzówka. Ratusz na wokandzie? Szczebrzeszyn. O zwrot ratusza zabiega rodzina Zamoyskich. Tygodnik Zamojski 1994, nr 42, s. 9
 • E. Czuk. Wyrok na braci Żydów. Tygodnik Zamojski 1982, nr 36, s. 5 - 9
 • M. Czyżewska. Szarganie pamięci. Zygmunt Czyżewski - działacz sportowy Szczebrzeszyna i województwa zamojskiego. Tydzień. Kronika Zamojska 1992, nr 18
 • Cz. Dąbrowski. Z dziejów martyrologii duchowieństwa na Zamojszczyźnie. Kurier Lubelski 1979, nr 121
 • M. Derecki. Doktor ze Szczebrzeszyna. Medicus 1992, nr 2
 • K. Dębiński. Podróż pasterska Jego Ekscelencji ks. Franciszka Jaczewskiego biskupa lubelskiego. Kronika Rodzinna 1905, nr 35, s. 541
 • A. Dybek. Bestia już jest. Poszukiwania Matki Boskiej trwają. [Polichromie w cerkwi unickiej w Szczebrzeszynie].Gazeta w Lublinie 1992, nr 248
 • J. Feduszka. Powstańczy duszpasterz ksiądz Michał Lenkiewicz (1799 - 1867). ZKK 1999, nr 1 - 2, s.117 - 1231; Romantyk ze Szczebrzeszyna - Wincenty Dawid. ZKK 1998, nr 2 - 3, s. 42 - 46
 • M. Fornal Kultura, tradycje i życie codzienne Żydów [fragment Z Księgi Pamięci Gminy Żydowskiej w Szczebrzeszynie - tłumaczenie tekstu Mendla Farbera o szczebrzeszyńskim kirkucie]. ZKK 1996, nr 1, s. 50 - 52
 • W. Fudali. Jego profesorem jest natura. Malarz samotnik ze Szczebrzeszyna podbija światowe galerie [Grzegorz Król]. Dziennik Wschodni 1996, nr 196
 • S.F. Gajerski. Szpitale żydowskie na Rusi Czerwonej w XVI - XVIII w. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego (BŻIH) 1979, nr 4
 • K. Gawarecka. Z życia lekarza prowincjonalnego w XIX w. Kurier Lubelski 1967, nr 241
 • H. Gawarecki. Restaurujemy zabytki kultury [m. in. Szczebrzeszyn]. Życie Lubelskie 1953, nr 93
 • Ł. Gejler, E. Gobara. Kronika Ruchu Robotniczego i Związkowego w środowisku żydowskim w 1922 r. BŻIH 1969, nr 70
 • W. Giebuta. Franciszkanie w Szczebrzeszynie. ZKK 1998, nr 2 - 3, s. 71 - 75
 • R. Grzeszkiewicz. Żydzi szczebrzescy. Scriptores Scholarum 1998, nr 2/3 (19/20), s. 93 - 102
 • D. Gudebska. W parku można żyć. Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy. Tygodnik Zamojski 1991, nr 4
 • J. Górak. Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny. Państwowa Służba Ochrony Zabytków 1996 s. 22
 • S. Hoczyk - Siwkowa. Archeologia w Szczebrzeszynie. Tygodnik Zamojski 1980, nr 28 - 30; Czy Bolesław Chrobry był w Szczebrzeszynie [badania archeologiczne na terenie dawnego grodu]. Sztandar Ludu 1978, nr 186; Tajemnice wydarte ziemi [Badania archeologiczne przy cerkwi unickiej w Szczebrzeszynie]; Zamek w Szczebrzeszynie. Tygodnik Zamojski 1982, nr 3
 • Z. Jakubik. Pamięci szczebrzeszyńskiego Judyma. Sztandar Ludu 1959, nr 283
 • T. Jackowski. Gdzieś tam bije serce Polski. Reportaż o dr Klukowskim. Życie Warszawy 1957, nr 170 - 171
 • W. Jankowska. Szpital nie dla milionerów. Sztandar Ludu. 1985...
 • A. Jasiński. Pasja według Stefana Bakuniaka. Sztandar Ludu 1986, nr 97
 • Cz. Kałużny. I Szczebrzeszyn z tego słynie. Tygodnik Kulturalny 1961, nr 47
 • J. Kapuścik. Zygmunt Klukowski - lekarz - bibliofil i jego korespondenci. [Wybór listów] . Rocznik Biblioteczny 1983 zeszyt 1/2, s. 607 - 639
 • A. Kloczyński. Bronisław Pietruszyński zasłużony pedagog ze Szczebrzeszyna, laureat tegorocznej nagrody “Sztandaru Ludu”. Sztandar Ludu 1978, nr 160, s. 1 - 2
 • T. Kokocińska. “Był słynny w owym czasie ze szkół...”. Rodzina i Szkoła 1979, nr 10, s. 6 - 7
 • J. Kołłątaj. Szczebrzeszyn. Ziemia 1958, nr2
 • W. Koman. Rodowód grodu nad Wieprzem. ZKK 1998, nr 2 - 3
 • P. Kondraciuk. W marzeniach widziałem to wszystko. Kronika Zamojska 1992, nr 2
 • A. Koprukowniak. Urodził się w Szczebrzeszynie. W kręgu myśli politycznej - Kazimierz
 • Kelles - Krauz. Sztandar Ludu 1984, nr 3, s. 4 - 5
 • S. Kosinski. Aktywność społeczno - polityczna wychowanków Szczebrzeszyńskiego Seminarium Nauczycielskiego oraz ich udział w ruchu oporu i tajnym nauczaniu . Rocznik Ogniska Nauczycielskiego w Lublinie. Lublin 1974, t. V
 • S. Kosiński. Kariery zawodowe i aktywność społeczna absolwentów Liceum Pedagogicznego w Szczebrzeszynie. Lubelski Rocznik Pedagogiczny 1975, t .3/4, s. 397 - 409
 • K. Kowalczyk. Saga rodu Szperów. Zamojski Kwartalnik Kulturalny (ZKK) 1998, nr 2 - 3
 • S. Kozicki. Powrót. Miesięcznik Literacki. 1973, nr 7
 • S. Kozicki. Powrót do miejsc rodzinnych. Kamena 1973, nr 7
 • H. Kozioł. Ludwik Pawłowski działacz ZNP w Szczebrzeszynie i Lublinie. Rocznik Ogniska Nauczycielskiego 1974, t. 3
 • H. Kozioł. 50 rocznica założenia seminariów nauczycielskich w Zamościu i Szczebrzeszynie. Sztandar Ludu 1966, nr 268
 • M. Krajewska. J. Jagielski. Uwagi o stanie cmentarzy żydowskich w Polsce. BŻIH 1981, nr 4, s. 37 - 50
 • J. Król. Szczebrzeszyn po Gorajskich. Kronika Tygodnika Zamojskiego. 1997, nr 19 [wypowiedzi różnych autorów na temat własności Szczebrzeszyna]
 • J. Krukowski. Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy. Zaczyn 2002, nr 7
 • J. Kubiak. Szczebrzeszyn - przeszłość - zabytki. Ziemia 1972, t. VIII
 • A. W. Kulik. Koloryt Wschodu [o malarstwie Donata Kowalskiego ze Szczebrzeszyna] Tygodnik Współczesny 1991, nr 12
 • W. Kuperowa. “...i Szczebrzeszyn z tego słynie”. Poznaj Swój Kraj 1991, nr 4
 • L. Lemeński. Z koloru w kolor: Tomasz Maranowski ze Szczebrzeszyna i jego malarstwo. Akcent 1997, nr 2, s. 171 - 173
 • J. Kurzępa. Doświadczenia pierwszego roku działalności “Wszechnicy Roztoczańskiej” i perspektywy jej rozwoju. Edukacja ustawiczna Dorosłych 2000, nr 3, s. 11 - 14
 • E. Mackiewicz. Co brzmi w Szczebrzeszynie [spór o prawo własności do budynku ratusza]. Sztandar Młodych. 1996, nr 75
 • M. Maciąg. Do Szczebrzeszyna. Kronika Tygodnika Zamość 2001, nr 35, s.17
 • Z. Mańkowski Doktor ze Szczebrzeszyna. Region Lubelski 1986 1(3). Lublin 1990
 • Z. [Mańkowski?]. Kronikarz ze Szczebrzeszyna. Dr Z. Klukowski. Kamena 1956, nr 9
 • G. Markiewicz. Wybór publikacji o Szczebrzeszynie. (ZKK) 1998, nr 2 - 3
 • P. Matej. B. Garbacik. Miasto i gmina [Szczebrzeszyn]. Biuletyn Informacyjny Lubelskiej Izby Rolniczej 2001, nr 2
 • H. Matławska. Brandtowie ze Szczebrzeszyna. Tygodnik Zamojski 1996, nr 15; Dziedzice włości szczebrzeszkiej. Tygodnik Zamojski 1995, nr 20 - 22; Od Szczebrzecha czy Szczebrzucha. Pochodzenia nazwy Szczebrzeszyn. ZKK 1998, nr 2 -3; Szczebrzeszyńskie imiona. ZKK 1992, nr 4; W Szczebrzeszynie werbunek [ochotników do walki w powstaniu listopadowym]. Tygodnik Zamojski 1995, nr 49; Z psem w herbie. Herb Szczebrzeszyna. ZKK 1998, nr 2 - 3
 • F. Mierniczak. Szczebrzeszyn, dawny powiat szczebrzeszyński i jego dziedzice od XIV do końca XVI stulecia. Głos Lubelski 1928, nr 118, 122, 124, 127 - 128; Wsie szlacheckie w dawnym powiecie szczebrzeszyńskim. Głos Lubelski 1930, nr 367
 • J. Morgensztern. Operacje kredytowe Żydów w Zamościu w XVII w. Wierzytelności i zadłużenia. BŻIH 1967, nr 64, s. 19, 26
 • J. Morgensztern. Zadłużenie gmin żydowskich w Ordynacji Zamoyskiej w II połowie XVII w. BŻIH 1969, nr 70
 • B. Moszkowicz, J. Waserszturm, J. Wajsbrot. Kronika Ruchu Robotniczego i Związkowego w środowisku żydowskim w styczniu - czerwcu 1923 r. BŻIH 1969, nr 71 - 72
 • S. Myk. Chrząszcz brzmi w trzcinie... czyli wspomnienia o Szczebrzeszynie. Na Przykład 1996, nr 37 - 38, s. 21 - 23; Pierwszy litograf polski. Tygodnik Zamojski 1983, nr 16
 • Nasze Życie - miesięcznik wydawany przez Gminę Szkolna Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Szczebrzeszynie. Obowiązki redaktora pisma pełnił Karol Pieczykolan; w zbiorach prywatnych Edwarda Chudoby zachował się nr 2 R.II z 1925 roku.1
 • Z. Nosol. Miasto pod ziemią. Kronika Tygodnika Zamojskiego. 2002, nr 46, s. 4
 • B. Nowak. Król pędzla. [o Grzegorzu Królu ze Szczebrzeszyna]. Tygodnik Zamojski 2003, nr 30, s. 23
 • M. Nowak. Milenijne portrety. Służba Zdrowia 1966, nr 24; Ocalona od zapomnienia. 100 letnia historia szpitala w Szczebrzeszynie. Kurier Lubelski 1966, nr 59
 • Nowy Głos Lubelski 1942, nr 50 [ o Stowarzyszeniu Kupieckim w Szczebrzeszynie]
 • H. Olszewska. Zachwyt i portret G[rzegorza] Króla ze Szczebrzeszyna. Kronika Tygodnika Magazynu Zamojskiego1995, nr 26
 • R. Ostrowski.“ Wielki Łeb” powieszony; z archiwum sądowego. Tygodnik Zamojski 1997, nr 43
 • Otwarcie Szkól Zamoyskich w Szczebrzeszynie. Gazeta Warszawska 1822, nr 172 H. Pająk. Wychowywał osobistym przykładem. [o Bronisławie Pietruszyńskim]. Nowa Szkoła 1984, nr 2
 • W. Polak. Jubileusz szkół w Szczebrzeszynie. Kamena 1960, nr 17 "Polityka" z dnia 5 grudnia 1957 roku - zawiera nekrolog dr Zygmunta Klukowskiego
 • Przebłysk - pismo uczniów Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego ; redaktorem naczelnym był Józef Stelmach, redaktorem odpowiedzialnym W. Szrejter. W zbiorach Kazimierza Kowalczyka zachował się nr 2 R. I z 1932 roku.2
 • F. Przyrowski. Szkolnictwo w Szczebrzeszynie. Kronika Powiatu Zamojskiego 1918, nr 12, s. 77 - 80
 • F. Przyrowski. Korespondencje. Szczebrzeszyn. Kronika Powiatu Zamojskiego 1918, nr 1 -2, 3 - 4, 5 - 6, 7 A. Przysada. Dawne dzieje miasta Szczebrzeszyna. Mówią Wieki 1973, nr 10; Dominium Szczebrzeszyn. Kronika Tygodnika Magazynu Zamojskiego1996, nr 12; Ku pokrzepieniu serc[o twórczości Rafała Hadziewicza]. Tygodnik Zamojski 1995, nr 28; Przyjaciel Traugutta [Sz. Tokarzewski]. Tygodnik Zamojski 1995, nr 5; Szczebrzeskie Szkoły [Liceum Ogólnokształcące]. Kronika Tygodnika Magazynu Zamojskiego 1996, nr 21; Szczebrzeszyn. Wędrówki przez stulecia. Tygodnik Zamojski 1991, nr 5 - 7, 9, 12; Biogramy osób zasłużonych dla Szczebrzeszyna. ZKK (Zamojski Kwartalnik Kulturalny) 1998, nr 2 - 3; Szczebrzeszyn w powstaniu styczniowym. Kronika Tygodnika Magazynu Zamojskiego 1996, nr 5; Zagłada Żydów na Zamojszczyźnie, Tygodnik Zamojski 1993nr 8
 • H. Pyłek. Pod Szczebrzeszynem [z wojny 1914 roku]. Głos Lubelski 1914, nr 56 z dnia 4 grudnia, nr 57 z dnia 5 grudnia
 • R. Rosiak. Z różnych ścieżek [o Franciszcze Borytowej]. Tygodnik Zamojski 1982, nr 3
 • L. Rzeczniowski. Jan Zienkowski doktor medycyny, agronom, i pedagog. Kurier Lubelski 1869, nr 73 - 76
 • B. Sawa - Sroczyńska. Okruchy zamku. Tygodnik Zamojski 1984, nr 44; Tajemnic kościoła ciąg dalszy. Tygodnik Zamojski 1984, nr 39
 • F. Sikora. Dymitr z Goraja pan na Szczebrzeszynie w służbie Władysława Jagiełły w latach 1386 - 1400. Studia Historyczne 1986, zeszyt 1
 • T. Smołka. Ze wspomnień o doktorze Zygmuncie Klukowskim. Bibliotekarz Lubelski 1961, nr 1 - 4
 • R. Smoter - Grzeszkiewicz. Kobiety z Chrząszczowego Grodu; Żydówki szczebrzeszyńskie. ZKK 2002, nr 3 - 4, s. 58 -63, 71 - 47; Schronisko Sieroce w Radecznicy [o kwestowaniu w Szczebrzeszynie na rzecz schroniska]. Nasza Gazeta. Miesięcznik Religijno - Kulturalny. Radecznica 2003, nr 6, s. 15 - 16
 • Sprawozadanie IV - ro klasowej Wyższej Szkoły Ludowej im. Hetmana J. Zampoyskiego w Szczebrzeszynie wydane przez Zygmunta Pomarańskiego i S -kę w 1918 roku; rzecz znajduje się w prywatnych zbiorach Kazimierza Kowalczyka.3
 • Sprawozdanie Koła Polskiej Macierzy Szkolnej im. Andrzeja Zamoyskiego w Szczebrzeszynie. Kronika Powiatu Zamojskiego.1918, nr 3 - 4, s. 36
 • S. Starzyński. Grajdoł szczebrzeszyński. Przegląd Kresowy 1990, nr 1
 • M. A. Stawecki. W kryptach nie było złota. Tygodnik Zamojski 1994, nr 13
 • Szczebrzeszyn grodzisko przedhistoryczne . Życie lubelskie 1948, nr 77
 • Szczebrzeszyn. Kronika. Teka Zamojska 1838, nr 1 - 3
 • B. Szymański. W Zamojszczyźnie. Rola 1902, nr 39
 • B. Szyszka. Młodzieży chowanie w Seminarium Nauczycielskim Męskim w Szczebrzeszynie. ZKK 1998, nr 2 - 3; Pracowite życie [Z. Klukowskiego] ZKK 1985, nr 3; Szkoły im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie w sto osiemnastą rocznicę powstania ZKKK 1996, nr 1
 • L. Świeżawski. Żydówki w Szczebrzeszynie. Kurier Literacko - Naukowy 1934, nr 10 z dnia 5 marca; dodatek do Kuriera Codziennego
 • A. Treger. Brama do Roztocza. Kurier Lubelski 1972, nr 196; W szczebrzeszyńskim szpitalu. Kurier Lubelski 1972, nr 170
 • A. Wawrzycki. Zielone sale pedagoga ze Szczebrzeszyna. Sztandar ludu 1974, nr 74
 • J. Wiktor. Jeniec [Heinz Doerrer leczony w Szczebrzeszynie]. Tygodnik Zamojski 1991, nr 51/52
 • A. Winkler. Szczebrzeszyn. Gazeta Lubelska 1884, nr 262 - 265
 • R. Wiśniewski. Trzciny już nie ma. Sztandar Ludu 1968, nr 103
 • R. Wolak. Pędzlem Grzegorza Króla ze Szczebrzeszyna. Tygodnik Zamojski 1995, nr 43
 • M. Wójcik. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie. Biblioteczna Służba Informacyjna Województwa Lubelskiego 1974, nr 1, s. 68 - 69
 • Zjazd uczniów szkół szczebrzeskich . Wędrowiec 1883, nr 41
 • "Złoty Czepek" pielęgniarki Teresy Rak ze Szczebrzeszyna. Kurier Lubelski 1985, nr 111, s. 2
 • H. Zwolakiewicz. Etnografowie i regionaliści w badaniach ludowej kultury Lubelszczyzny. Studia i Materiały Lubelskie. Lublin 1962,s. 13 - 14, 27, 28 [o twórczości Aleksandra Bryka, absolwenta Seminarium Nauczycielskiego Męskiego i dr Zygmunta Klukowskiego].
 • E. Żurek. Lekarz banita. Tygodnik Kulturalny 1969,

Opracowała Regina Smoter Grzeszkiewicz


Strona Główna    Publikacje1. Katalog wystawy "180 lat prasy na Zamojszczyźnie XI - XII 1983" (dalej Katalog...)
2. tamże
3. Katalog...